ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง RFID

ซอฟต์แวร์คลังข้อมูลบนคลาวด์อาร์เอฟไอดีคืออะไรวิธีการใช้งานมีประโยชน์อย่างไร?