Theo dõi bảo trì sản phẩm RFID và quản lý hoặc kiểm soát hàng tồn kho

What are your requirements?